SIF-C-FORM                                  MANDATORY DISC SANSKRITI

Team

Great Team

team
Dr. Arvind Kr. Singh

(M.Pharm, Ph.D.)
Principal
Contact No: 8604502237

E-mail:singhkumararvind2@gmail.com
team
Mr. Gyan Prakash

Asst. Prof.
M.Pharm
Contact No:6389051492

E-mail:gprakash2015@gmail.com
team
Mr. Vinay Yadav

Asst. Prof.
M.Pharm
Contact No:9918223301

E-mail:vinayyadav458@gmail.com
team
Mr. Dharmendra Singh

Asst. Prof.
M.Pharm
Contact No:9721630198

E-mail:singhdharmendra198@gmail.com
team
Ms. Priya Katiyar

Lecturer
B.Pharm
Contact No:8003935401

E-mail:priyakatiyar8@gmail.com
team
Ms. Sonam Rajput

Lecturer
B.Pharm
Contact No:7080364217

E-mail:sonamraj968@gmail.com
team
Mr. Shubham Tripathi

Lecturer
B.Pharm
Contact No:9795405198

E-mail:shubhamjnp30@gmail.com
team
Ms. Sonam singh Parmar

Lecturer
B.Pharm
Contact No:7355437723

E-mail:parmarsonam12@gmail.com